Infoleht


Infoleht

VASALEMMA PÕHIKOOLI INFOLEHT

1.09.2017

Algaval õppeaastal õpetavad Teie lapsi:

 • direktor: Siiri Kasemaa
 • õppealajuhataja: Pilvi Remmik
 • huvialajuhid: Helen Hiie, Triin Põldsalu
 • raamatukoguhoidja: Maibi Lauri
 • It-tugiisik: Esko Kasonen
 • e-kooli administraator: Anne Kase
 • pikapäevarühma õpetajad: Viia Garelis, Marje Hiie
 • õppe-spordihoone haldusjuht: Paul Lauri

klassijuhatajad:

 • 1. klass – Mall Soone
 • 2. klass –  Triin Põldsalu
 • 3. klass – Tiiu Turnas
 • 4. klass – Piret Kallu
 • 5. klass – Marje Hiie
 • 6. klass – Helen Hiie
 • 7. klass –  Mari-Liis Raid
 • 8. klass –  Irja Idarand
 • 9. klass –  Pilvi Remmik

aineõpetajad:

 • Mall Soone – algõpetus,   karjääriõpetus, eesti keel, kirjandus (väikeklass V)
 • Tiiu Turnas – algõpetus, ajalugu (V, VI kl),   matemaatika (väikeklass V)
 • Triin Põldsalu  – algõpetus,   eesti keel (LÕK), kunst (väikeklass I, V), tööõpetus (väikeklass I)
 • Piret Kallu – algõpetus,  loodusõpetus (LÕK, väikeklass VI), keemia, bioloogia (väikeklass IX)
 • Anu Halling – väikeklass (I), inimeseõpetus (LÕK), loodusõpetus, inimeseõpetus (väikeklass V)
 • Mari-Liis Raid – eesti keel, kirjandus
 • Lea Ridbeck –  inglise keel (VI,VIII,   väikeklass V)
 • Margit Levoll – inglise keel (III,IV,V, VII, IX, LÕK, väikeklass VI, IX)
 • Marje Hiie – vene keel,  õpiabi
 • Tiina Siedermann – matemaatika  (V, VI, VII, väikeklass VI, IX, füüsika, loodusõpetus VII)
 • Anne Kase –  informaatika
 • Pilvi  Remmik  – bioloogia (VII-IX, geograafia VII.VIII, keemia VIII,IX, loodusõpetus V,VI)
 • Kristjan Väljataga– ajalugu (VII-IX, LÕK, väikeklass V, IX , ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, geograafia IX ja väikeklass IX, )
 • Maibi Lauri – matemaatika (LÕK)
 • Siiri Kasemaa – matemaatika (VIII, IX)
 • Helen Hiie – muusika
 • Viia Garelis –  kunst, käsitöö
 • Irja Idarand – kehaline kasvatus
 • Aivar Pent –  tehnoloogia, füüsika (väikeklass IX)

 

Pikapäevarühm alustab tööd  4. septembrist, pikapäevarühma toitlustamine algab 4. septembrist. Avaldus pikapäevarühma astumiseks esitada direktorile hiljemalt 5. septembriks.

Õppevaheajad:

 • I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
 • II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
 • III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
 • IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;
 • V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

IX klassi lõpueksamid toimuvad 1.-13. juunini 2018.a.

Trimestrid

01. september 2017 kuni 30. november 2017;

01. detsember 2017 kuni 23. veebruar 2018;

05. märts 2018 kuni 11. juuni 2018.

Tundide ajad:

 • 1. tund  8.15- 9.00
 • 2. tund 9.10– 9.55
 • (I-III kl. söögivahetund)
 • 3. tund 10.20 – 11.05
 • (IV-VI kl. söögivahetund)
 • 4. tund 11.20 – 12.05
 • (VII-IX kl. söögivahetund)
 • 5. tund 12.20 – 13.05
 • 6. tund 13.15 – 14.00
 • 7. tund 14.10 – 14.55
 • 8. tund 15.05 – 15.50

I-III  tavaklasside õppetunnid (välja arvatud muusika ja informaatika) toimuvad õppe-spordihoones. Söömas käivad õpilased mõisahoones. Hariduslike erivajadustega õpilaste klassid töötavad mõisahoones.

Lapsevanem on kohustatud kooli teavitama (kirjalikult või telefoni teel) õpilase puudumisest ja selle põhjusest puudumise esimesel õppepäeval. Kui koolil ei ole õnnestunud õpilase puudumise põhjust välja selgitada kahe õppepäeva jooksul, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust.

Eduka koostöö huvides ja konfliktide vältimiseks peame vajalikuks meenutada järgmist:

 • Õpilased viibivad koolis puhtas korrektses riietuses (keha paljastav riietus ei ole korrektne riietus), korraliku soenguga. Spordiriietust kantakse ainult kehalise kasvatuse tunnis. Ülekoolilistel üritustel ja eksamitel kantakse pidulikku riietust.
 • Igal õpilasel on koolis põrandaid mittemääriva tallaga vahetusjalatsid. Välisjalatsites õpilasi klassiruumi ega spordisaali ei lubata.
 • Spordisaalis on lubatud ainult põrandaid mittemääriva tallaga spordijalatsid.
 • Välisriideid ja -jalatseid hoiavad õpilased neile määratud riidekappides.   Kappide omavoliline vahetamine on keelatud. I-III kl õpilastel kompenseerib kapivõtme kaotamise puhul uue võtme valmistamise kulu lapsevanem. IV-IX kl õpilastel ja hariduslike erivajadustega klasside õpilastelon kapi sulgemiseks isiklik tabalukk.
 • Võimlemistundides viibivad õpilased võimlemisriietes ja -jalatsites.
 • Õpilasel on õpilaspäevik ja õpilaspilet.   Õpilaspiletite kehtivust pikendatakse kuni 8. septembrini 2017. Pikendamata õpilaspilet on kehtetu.  Õpilaspileti kaotamisel antakse uus õpilaspilet lapsevanema avalduse alusel.
 • Õpilasel on iga päev koolis kaasas vajalikud õpikud, vihikud ja muud töövahendid (kirjutusvahend, pliiats, joonlaud, kustutuskumm jne.) Õpikutesse kirjutab õpilane oma nime. Õpikutel peavad olema ümbrispaberid, õpikusse peab olema kirjutataud õpilase nimi.
 • Tahtlikult rikutud õpikud ja kooli inventar kuuluvad väljamaksmisele või asendamisele lapsevanema poolt.
 • Vasalemma valla õpilased kasutavad kooli ja koju sõiduks koolibussi.
 • Toitlustamine algab  4. septembril.  Kõikidele õpilastele on koolieine tasuta.
 • Pikapäevarühma toitlustamine algab 4. septembrist. Pikapäevarühma eine maksumus on 0,50 €. Septembrikuu  pikapäevarühma toiduraha tuleb tasuda hiljemalt 8. septembriks, iga järgneva kuu toiduraha tuleb tasuda ette hiljemalt käimasoleva kuu 25. kuupäevaks. Toiduraha võib maksta ka pangaülekandega Vasalemma vallavalitsuse arveldusarvele EE962200001120197339. Selgitusse märkida lapse nimi, kool, klass ning millise kuu toiduraha makstakse. Maksekorraldus esitada klassijuhatajale või saata kooli e-posti aadressile vasalemmapk@gmail.com
 • Liitumine e-kooliga on lapsevanemale kohustuslik. Palume vanematel, kes pole veel täitnud liitumisankeeti e-kooliga, seda teha aadressil  www.ekool.eu  Küsimuste korral ja abi saamiseks e-kooli kasutamise osas palume pöörduda e-kooli administraatori Anne Kase poole aadressil anne.kase@gmail.com

Kooli telefonid: Õpetajate tuba (mõisahoones): 6713443 Õppe-spordihoone õpetajate tuba 6339004  Direktor: 6713335  Raamatukogu: 6713339

e–mail: vasalemmapk@gmail.com Kooli kodulehekülg www.vask.edu.ee