Tunniplaan 2023/2024 alates 05.02.2024


Tunniplaan 2023/2024 alates 05.02.2024

Tavaklassid

I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
E 8.15 -9.00 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eesti keel Tehn/käsitöö Eesti keel Ajalugu Kehaline T Kehaline T
9.10-9.55 Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Tehn/käsitöö Ajalugu Vene keel Matemaatika Matemaatika
10.20-11.05 Kehaline kasv Loodusõp Matemaatika Õpioskused Matemaatika Ühiskonnaõp Tehn/käsitöö Füüsika Eesti keel
11.20-12.05 Tööõpetus Tööõpetus Kehaline kasv. Muusika Õpioskused Loodusõpetus Tehn/käsitöö Klassijuh. Vene keel
12.20-13.05 Muusika Kunst Eesti keel Ajalugu Kirjandus Matemaatika Vene keel Füüsika
13.15-14.00 Kehaline T Kehaline T Õpioskused Kirjandus Keemia Tehn/käsitöö
14.10-14.55 Kehaline P Kehaline P Kunst Keemia
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
T 8.15 -9.00 Matemaatika Eesti keel Inglise keel Kehaline P Kehaline P Matemaatika Vene keel Bioloogia Geograafia
9.10-9.55 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Kunst Inglise keel Hisp. k/ Vene k Matemaatika Ajalugu Bioloogia
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Kehaline kasv. Matemaatika Klassijuhataja Loodusõpetus Loodusõpetus Inglise keel Ühiskonnaõp
11.20-12.05 Kunst Tööõpetus Eesti keel Eesti keel Muusika Inglise keel Inglise keel Matemaatika Matemaatika
12.20-13.05 Kehaline kasv. Kunst Inglise keel Inimeseõpetus Matemaatika Matemaatika Geograafia Inglise keel
13.15-14.00 Loodusõpetus Matemaatika Kehaline T Kehaline T Muusika Ajalugu
14.10-14.55 Kehaline P Kehaline P
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
K 8.15 -9.00 Eesti keel Matemaatika Eesti keel Kehaline T Kehaline T Tehn/käsitöö Matemaatika Matemaatika Kirjandus
9.10-9.55 Muusika Õpioskused Matemaatika Matemaatika Eesti keel Tehn/käsitöö Bioloogia Inglise keel Füüsika
10.20-11.05 Kehaline kasv Eesti keel Loodusõpetus Tehn/käsitöö Matemaatika Hisp. k/ Vene k Kunst Keemia Eesti keel
11.20-12.05 Kunst Kehaline kasv Õpioskused Inglise keel Loodusõpetus Matemaatika Kirjandus Tehn/käsitöö Vene keel
12.20-13.05 Muusika Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus Inglise keel Tehn/käsitöö Matemaatika
13.15-14.00 Kehaline P Kehaline P Inimeseõpetus Muusika Eesti keel Kunst
14.10-14.55 Kehaline P Kehaline P Kirjandus Muusika
15.05-15.50
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
N 8.15 -9.00 Eesti keel Matemaatika Eesti keel Kehaline T Kehaline T Matemaatika Eesti keel Vene keel Inglise keel
9.10-9.55 Muusika Kunst Inglise keel Loodusõp Ajalugu Eesti keel Matemaatika Matemaatika Klassijuhataja
10.20-11.05 Kehaline kasv Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika Kirjandus Vene keel Inglise keel Geograafia
11.20-12.05 Matemaatika Loodusõpetus Tööõpetus Eesti keel Eesti keel Hisp. k/ Vene k Ajalugu Bioloogia Keemia
12.20-13.05 Klassijuhat. Muusika Inglise keel Kirjandus Inglise keel Bioloogia Karjääriõpetus Matemaatika
13.15-14.00 Keh. kasvatus Matemaatika Ajalugu Klassijuhataja Füüsika Vene keel
14.10-14.55 Inglise keel Muusika Õpioskused Kehaline T Kehaline T
15.05-15.50
I klass II klass III klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass
R 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Kehaline P Kehaline P Matemaatika Eesti keel Ajalugu Bioloogia
9.10-9.55 Eesti keel Eesti keel Inglise keel Eesti keel Kunst Inglise keel Loodusõpetus Geograafia Kirjandus
10.20-11.05 Matemaatika Kehaline kasv. Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus Eesti keel Inglise keel Vene keel Matemaatika
11.20-12.05 Loodusõp Inimeseõp. Inimeseõpet. Inglise keel Muusika Kunst Geograafia Eesti keel Inglise keel
12.20-13.05 Klassijuhat. Muusika Klassijuhataja Klassijuhat. Inglise keel Klassijuhataja Inimeseõpetus Kirjandus Ajalugu
13.15-14.00 Muusika Eesti keel Kehaline T Kehaline T Inimeseõpetus Ühiskonnaõp
14.10-14.55 Kirjandus Kehaline P Kehaline P

Eriklassid

I klass II klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass Individuaalõpe
E 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Inglise keel Tehn/käsitöö Inglise keel Loodusõpetus Kehaline T Kehaline T Tehnoloogia
9.10-9.55 Kehaline kasv Kehaline kasv Kehaline kasv Tehn/käsitöö Ajalugu Inimeseõp Inimeseõp Inglise keel Tehnoloogia
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Õpioskused Eesti keel Ühiskonnaõp Tehn/käsitöö Füüsika Eesti keel Matemaatika
11.20-12.05 Tööõpetus Tööõpetus Muusika Õpioskused Matemaatika Tehn/käsitöö Klassijuhat. Ühiskonnaõp. Õpioskused
12.20-13.05 Muusika Eesti keel Matemaatika Kirjandus Bioloogia Bioloogia Geograafia Ajalugu
13.15-14.00 Kehaline T Õpioskused Ajalugu Ajalugu Tehn/käsitöö Eesti keel
14.10-14.55 Kehaline P Kunst Ajalugu
I klass II klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass Individuaalõpe
T 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Kehaline P Matemaatika Matemaatika Matemaatika Inglise keel Kehaline P
9.10-9.55 Loodusõpetus Loodusõpetus Kunst Inimeseõp Hisp. k/ Vene k Eesti keel Eesti keel Füüsika Loodusõpetus
10.20-11.05 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Klassijuhataja Eesti keel Matemaatika Matemaatika  Matemaatika Klassijuhataja
11.20-12.05 Kunst Tööõpetus Eesti keel Muusika Eesti keel Ajalugu Ajalugu Vene keel Muusika
12.20-13.05 Inimeseõp Matemaatika Matemaatika Matemaatika Kirjandus Kirjandus Bioloogia Eesti keel
13.15-14.00 Inglise keel Kehaline T Muusika Eesti keel Inglise keel
14.10-14.55 Ajalugu Kehaline P Kehaline P Inimeseõp.
15.05-15.50
I klass II klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass Individuaalõpe
K 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Kehaline T Tehn/käsitöö Inglise keel Inglise keel Kirjandus Matemaatika
9.10-9.55 Muusika Õpioskused Inglise keel Matemaatika Tehn/käsitöö Vene keel Vene keel Keemia Eesti keel
10.20-11.05 Matemaatika Matemaatika Tehn/käsitöö Eesti keel Hisp. k/ Vene k Kunst Füüsika Matemaatika Kirjandus
11.20-12.05 Kunst Loodusõpetus Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika Tehn/käsitöö Geograafia Matemaatika
12.20-13.05 Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Kehaline kasv Tehn/käsitöö Füüsika Ajalugu
13.15-14.00 Eesti keel Kehaline P Eesti keel Muusika Keemia Kunst Kehaline P
14.10-14.55 Kehaline P Matemaatika Matemaatika Muusika
15.05-15.50
I klass II klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass Individuaalõpe
N 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Kehaline T Matemaatika Matemaatika Matemaatika Ajalugu Matemaatika
9.10-9.55 Muusika Kunst Loodusõpetus Inglise keel Loodusõpetus Vene keel Vene keel Klassijuhataja Inglise keel
10.20-11.05 Matemaatika Matemaatika Inglise keel Loodusõpetus Inglise keel Loodusõpetus Keemia Keemia Eesti keel
11.20-12.05 Kehaline kasv. Kehaline kasv. Kehaline kasv. Kirjandus Hisp. k/ Vene k Inglise keel Inglise keel Matemaatika Kirjandus
12.20-13.05 Klassijuhat. Matemaatika Kirjandus Kehaline kasv Karjääriõp. Vene keel Loodusõpetus
13.15-14.00 Eesti keel Ajalugu Klassijuhataja Geograafia Inglise keel
14.10-14.55 Ajalugu Muusika Õpioskused Kehaline T Kehaline T
15.05-15.50
I klass II klass IV klass V klass VI klass VII klass VIII klass IX klass Individuaalõpe
R 8.15 -9.00 Eesti keel Eesti keel Inglise keel Kehaline P Inglise keel Eesti keel Eesti keel  Kirjandus Kehaline P
9.10-9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Kunst Matemaatika Vene keel Vene keel Matemaatika Kunst
10.20-11.05 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Inglise keel Inimeseõpetus Geograafia Geograafia Ühiskonnaõp Inglise keel
11.20-12.05 Kehaline kasv. Kehaline kasv. Kehaline kasv. Muusika Kunst Bioloogia Bioloogia Vene keel Muusika
12.20-13.05 Klassijuhat. Muusika Klassijuhat. Kirjandus Klassijuhataja Kirjandus Kirjandus Bioloogia Matemaatika
13.15-14.00 Muusika Loodusõpetus Kehaline T Inglise keel Inglise keel Matemaatika
14.10-14.55 Kehaline P Kehaline P