Õppetöö korraldus


Õppetöö korraldus

KOOLI TÖÖ KORRALDUS

Vasalemma Põhikoolis on õppetöö korraldatud järgmiselt:

 • Koolis toimub õppetöö Eesti põhihariduse riikliku õppekava ja selle põhjal koostatud kooli õppekava alusel. Õpikud valib õpetaja Haridus- ja teadusministeeriumi poolt soovitatute hulgast.
 • Õppeaasta jaotub kolmeks trimestriks.

2021/2022. õppeaastal:

I trimester 01.09.-30.11.2021

II trimester 01.12.2021-11.03.2022

III trimester 14.03-13.06.2022

 • Põhikooli lõputunnistus antakse õppenõukogu otsusega 9. klassi õpilasele, kes on sooritanud põhikooli lõpueksamid ja kellel on üldjuhul kõigis õppeainetes aasta- ja eksamihinne vähemalt rahuldav.
 • Täiendavale õppetööle jäetakse õpilane õppenõukogu otsusega vahetult pärast õppetöö lõppu või mõjuva põhjuse korral ka augustikuus.
 • Koolis õpitavad kohustuslikud ja valikained määrab kooli tunnijaotusplaan, põhinedes riikliku õppekava kooliastmete tunnijaotusplaanidel.
 • Antud tunnijaotusplaanide piires teeb kool oma valikud ja määrab kohustuslike ning valikainete tunnid klassiti.
 • Valikaineteks on  2., 3. ja  4. klassis õpioskused, 5.  ja 7.  klassis informaatika,  8. ja 9. klassis karjääriõpe.
 • Õppetöö toimub koolis eesti keeles. Võõrkeeltest õpetatakse A-keelena inglise keelt (alates 3.klassist) ja B-keelena vene keelt (alates 6.klassist). Õppetöö toimub koolis viiel päeval nädalas.
 • Õppetöö põhivormiks on õppetund.
 • Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis.
 • Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse kindlaks kooli õppekavaga.
 • Iga trimestri alguses teeb aineõpetaja õpilastele teatavaks läbivõetava materjali, kontrolltööde toimumise aja ja muud trimestri lõpphinnet kujundavad faktorid.
 • Õpilastel on võimalus saada õpiabi väljaspool õppetundi õpetajate konsultatsiooniaegadel, mis määratakse kindlaks iga õppeaasta algul ja tehakse teatavaks õpilastele ja lastevanematele kooli infolehes.
 • Õppetöö aineti lähtub kooli ainekavadest.
 • Õppeaasta ja õppetunni pikkuse kehtestab Haridus- ja teadusministeerium. Õppeaasta pikkus on 175 õppepäeva. Õppetunni pikkus on 45 minutit.

TUNNIJAOTUSPLAAN

I II III IV V VI VII VIII IX
Eesti keel 7 7 6 6 4 3 2 2 2
Kirjandus 2  2 2 2 2
Inglise keel 3 4 3 3 3 3 3
Vene keel 4 3 3 3
Matemaatika 4 4 5 5 5 5 6/5 5/4 4/5
Loodusõpetus 1 2 1 2 2 3 2
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1
Ühiskonnaõpetus  1 2
Geograafia 1 2 2
Bioloogia 1/2 2 2
Keemia 2 2
Füüsika 2 2
Ajalugu 2 2 2 2 2
Muusika 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Kunst 2 1 1/2 1 1 1 1 1 1
Tööõpetus 1 2 2/1
Käsitöö, tehnoloogiaõpetus 1 2  2 2 2 1
Kehaline kasvatus 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Informaatika 1 1 1 1 1
Karjääriõpe 0/1 1/0
KOKKU 20 23 25 25 28 30 30 32 32

LIHTSUSTATUD ÕPPE TUNNIJAOTUSPLAAN

IX
Eesti keel 6
Inglise keel 2
Matemaatika 5
Loodusõpetus 4
Inimeseõpetus 1
Ajalugu 1
Muusikaõpetus 1
Kunstiõpetus 1
Tööõpetus 7
Kehaline kasvatus 2
Karjääriõpetus 1
KOKKU 31