Spordihoone sisekorraeeskiri


Spordihoone sisekorraeeskiri

Vasalemma Põhikooli spordihoone kasutamise eeskirjad

1. ÜLDSÄTTED

 • 1.1.  Sisekorraeeskirjad (edaspidi nimetatud Eeskirjad) on dokument, mis määratleb Vasalemma Põhikooli õppe- ja spordihoone (edaspidi spordihoone) töötajate, hoone kasutajate ja külastajate käitumisreeglid ning nende koostööks vajalikud kohustused ja on hoone kasutajatele,  külastajatele  ning töötajatele täitmiseks kohustuslikud.
 • 1.2.  Juhul kui külastaja eirab eeskirju ja rikub või kahjustab saalide inventari, on ta kohustatud tekitatud kahju täies ulatuses hüvitama.
 • 1.3.  Saali ja abiruumidesse on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
 • 1.4.  Spordihoones ja selle territooriumil on suitsetamine ja alkoholi tarbimine  keelatud.
 • 1.5.  Spordihoone töötajad ei vastuta valveta jäetud isiklike esemete eest,  samuti võimalike õnnetuste eest, mis on tingitud spordisaali kasutaja enda tegevusest või juhtunud loomulikul teel.
 • 1.6.  Jalgrataste toomine siseruumidesse on keelatud.
 • 1.7.  Spordisaali administraatoril on õigus korduvalt eeskirja rikkunud isikuid saalidesse mitte lubada.
 • 1.8.  Pealtvaatajad võivad viibida saalides spordihoone töötajaga kokkuleppel

2. SAALI JA RIIETUSRUUMIDE KASUTAMINE

 • 2.1.  Saali kasutaja peab sisenemisel arusaadavalt teatama administraatorile/valvetöötajale, millisel treeningul osaleb.
 • 2.2.  Saalides võib harjutada ainult puhastes sportlikes vahetusjalatsites.
 • 2.3.  Saalides on keelatud viibida põrandaid määrivate või vigastavate jalanõudega. Spordihoone töötajatel on õigus jalatseid kontrollida ja testida.
 • 2.4.  Treenerid ja kohtunikud võivad viibida ruumides vaid vahetusjalatsites ning neile kehtivad kõik eeskirjades toodud nõuded.
 • 2.5.  Enne riietusruumidesse ja spordisaalidesse sisenemist kontrollib õpetaja/treener ruumid üle ja veendub nende korrasolekus. Pretensioonide ja avastatud puuduste korral (lõhkumised jms) pöörduda koheselt administraatori poole.
 • 2.6.  Kehalise kasvatuse tundi pääsevad õpilased ainult koos õpetajaga ning treeningrühma liikmed riietusruumidesse koos treeneriga 10 min enne treeningu algust.
 • 2.7.  Välisjalatsites riietus- ja duširuumidesse sisenemine on keelatud.
 • 2.8.  Kehalise kasvatuse tunni või treeningu lõpetamisel peab õpetaja/treener kinni pidama spordisaali ajakavast.
 • 2.9.  Õpetaja/treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid spordisaalid ja olmeruumid õigeaegselt ning samas seisukorras nagu need olid tunni alguses. Spordisaali administraatoril on õigus peale treeningtundi nõuda ruumide ülevaatust koos ruume kasutanud treeningrühma treeneriga.
 • 2.10. Spordisaali inventari laenutatakse vaid kokkuleppel administraatoriga.  Treener vastutab  vahendite  heaperemeheliku kasutamise eest. Vahendid tuleb peale kasutamist  oma kohale tagasi asetada.
 • 2.11. Inventari omavoliline (ilma kokkuleppeta) kasutamine on keelatud.
 • 2.12. Inventari lõhkumisel laieneb kasutajale materiaalne vastutus.
 • 2.13. Saalidesse kaasa võetud isikliku spordiinventari eest vastutab spordiinventari omanik.
 • 2.14. Kõik kasutatud ruumid (s.h inventariruumid) tuleb pärast treeningtunni lõpetamist korda seada.
 • 2.15. Riietus- ja duširuumid kontrollib õpetaja või treener peale kasutamist üle ning informeerib administraatorit/valvetöötajat antud ruumide seisukorrast.

3. ÜRITUSED

 • 3.1.  Ürituste läbiviimiseks sõlmib ürituse korraldaja administraatoriga kokkuleppe ruumide kasutamise aja, hinna ning kasutatava ruumi kohta.
 • 3.2.  Ürituse korraldaja edastab vähemalt 5 päeva enne ürituse toimumist administraatorile   korraldatava ürituse ajakava e-posti teel või paberkandjal.
 • 3.3.  Ürituse korraldaja vastutab korra ja turvalisuse eest ning hüvitab tekkinud materiaalse kahju.